ÁSZF

ÁSZF

 Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Webáruház üzemeltető

Portech Hygiénia Kft.

Székhely:
7630 Pécs,
Zsolnay Vilmos utca 57.

Cg. 02-09-060483/40
Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 10567478-2-02


A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, viszont nyomtatott formában archiválva, utólag előkereshető.
Ezen szerződés magyar nyelven köttetik.
A  webáruház működtetője  utánvétes vásárlásra köt szerződést.
 
Árak, szerződés létrejötte, vásárlás folyamata
 

Felhívjuk vevőink figyelmét, hogy a webáruházban közölt termékek rendelkezésre álló mennyisége, szállítási határideje és ára tájékoztató jellegűek, ezen körülmények tekintetében Eladó a kötöttséget kizárja, azzal, hogy a konkrét megrendelés esetén tudunk pontos ajánlatot tenni a megrendelt termék ára, mennyisége és szállítási határideje tekintetében.

Ön a megrendelését követően egy autómata visszajelzést kap, amelyen az alábbiakat olvashatja:

A számlázás menete:

A környezettudatosság jegyében vevőink alapértelmezett módon digitális formában kapnak számlát. Amennyiben papír alapon is szeretne számlát kapni, szándékát kérjük előre jelezze!


„Tisztelt Vásárlónk!
Megrendelését fogadtuk, melynek feldolgozását megkezdtük. Megrendelését a következő munkanapon az ÁSZF szerint igazoljuk vissza.”

Ezt követően egy munkanapon belül megrendelését visszaigazoljuk, amely szerint amennyiben a Webáruházban közzétett tájékoztató jellegű feltételek: ár, mennyiség, szállítási határidő tartható részünkről akkor létrejön köztünk a szerződés és a szerint megrendelését teljesítjük.

Amennyiben a Webáruházban közzétett tájékoztató jellegű feltételek, mint ár, mennyiség, szállítási határidő nem
tartható részünkről, nem teljesíthető, akkor a konkrét megrendelése ismeretében pontos ajánlatot teszünk termék, ár, szállítási határidő és mennyiség vonatkozásában.
Amennyiben ezen ajánlatunkat 3 munkanapon belül elektronikus úton elfogadja akkor létrejön köztünk a szerződés és a megrendelését e szerint teljesítjük, amennyiben 3 munkanapon belül nem jelentkezik és ajánlatunkat nem fogadja el akkor megrendelését tárgytalannak tekintjük és töröljük rendszerünkből.
 
A vásárlástól való elállás joga

    A vásárlástól való elállás, minta innen letölthető

    A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen (info@porzsakmester.hu) vagy telefonon a ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.


    A vevő az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.
    A vásárlástól való elállás joga a termék átvételekor kezdődik.
    Írásban történő elállás esetén elég a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
    A Vásárlónak a terméket haladéktalanul de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia az eladóhoz.
    A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket
    Elállás esetén a Tisztaszívás követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
    Webáruházunknak csak sértetlen, eredeti állapotú terméket áll módjában visszavenni, vagy cserélni.
    Letölthető elállási/felmondási nyilatkozat (katt. a szövegre)

Megrendelés korlátozása

Amennyiben a vásárló az általa megrendelt áru átvételét visszautasítja, vagy a részére történő kézbesítés saját hibájából adódóan meghiúsul, az vállalkozásunknak anyagi kárt okoz. Ezen okból kifolyólag a későbbiekben nem áll módunkban kiszolgálni az adott magánszemélyt, vagy vállalkozást, amíg meg nem téríti az okozott kárt (pl. szállítási díj, ügyintézési költség). Megrendelési korlátozás alá eshet továbbá a vásárlás, vagy ügyintézés során tanúsított obsz-cén, trágár, fenyegetőző viselkedés is. A korlátozott ügyfél újabb megrendelését előzetes értesítés nélkül törölhetjük.

A felelősség korlátozása

    A Tisztaszívás Áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
    Az adatbeviteli hibák javítása -
    Felelősség a megadott adatok valóságáért
    Önnek a megrendelés során a megrendelés
    véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége
    van az Ön által bevitt adatok módosítására
    (a böngészőben a vissza gombra kattintva az
    előző oldal nyílik meg, így akkor is
    javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a
    következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét,
    hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott
    adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az
    Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra,
    illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével
    tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás
    adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból
    eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.
    Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő
    teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a
    figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím
    vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a
    visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti
    és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
    Kellékszavatosság

    Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

    Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
    Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
    Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül
    az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó
    számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
    többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést
    nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
    ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
    az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással
    kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet,
    az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
    indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

    Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

    Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul,
    de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
    hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét,
    hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
    határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
    Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt
    dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak;
    egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben
    sem köthető ki érvényesen.

    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

    Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
    igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
    ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az
    Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
    után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által
    felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
    Termékszavatosság

    Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

    Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

    Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

    Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a
    forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
    követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik
    a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

    Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

    Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó
    általi forgalomba hozatalától számított két éven
    belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
    jogosultságát elveszti.

    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

    Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog
    gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
    A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
    esetén Önnek kell bizonyítania.

    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

    A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül
    termékszavatossági kötelezettsége alól,
    ha bizonyítani tudja, hogy:

    a terméket nem üzleti tevékenysége körében
    gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    a hiba a tudomány és a technika állása
    szerint a forgalomba hozatal időpontjában
    nem volt felismerhető vagy
    a termék hibája jogszabály vagy kötelező
    hatósági előírás alkalmazásából ered.

    A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez
    elegendő egy okot bizonyítania.

    Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
    kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
    egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
    Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
    esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
    kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
    igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
    Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében


    a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében
    a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a
    vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett,
    előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
    tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének
    teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

    b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében,
    amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás
    által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
    meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

    c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
    fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
    állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
    egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

    d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

    e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében,
    amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
    átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

    f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az
    átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

    g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek
    tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható
    módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a
    felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg,
    azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
    számított harmincadik napot követően kerül sor;

    h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a
    vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a
    fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok
    elvégzése céljából;

    i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel,
    valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
    tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
    csomagolást felbontotta;

    j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében,
    az előfizetéses szerződések kivételével;

    k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

    l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra
    irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,
    étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
    szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
    meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

    m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom
    tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett,
    előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
    fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
    tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően
    elveszíti az elállási jogát.

    A Tisztaszívás semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

        Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

        Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Tisztaszívás Áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

        Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

        Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.

        Bármely szoftver nem megfelelő működése.

        Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

    A Tisztaszívás nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Tisztaszívás Áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

    A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

    Egyedül a vásárló felelős a Tisztaszívás-hoz való kapcsolódásáért és a Tisztaszívás Áruházban való vásárlásért.

    A Tisztaszívás nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

    A Tisztaszívás szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Tisztaszívás Áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

    A Tisztaszívás szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy az áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Tisztaszívás nem vonható felelősségre, ha így tesz.

    A Tisztaszívás az ajánlatában rögzített szállítási határidőt betartja, ha az általa vállaltak szerint a megrendelt terméket igazolhatóan futárnak/postának Vevőnek címezve kézbesítés céljából feladta. A Tisztaszívás nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, amely a futárcég késedelmes, vagy hanyag szállításából ered és amely a szállítási határidő be nem tartását vagy az áru károsodását/sérülését okozza.

    Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Tisztaszívás Áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

 

   A fenti módosítások a már elfogadott ajánlatokat és létrejött szerződéseket nem érintik azok kizárólag a még el nem fogadott ajánlatokra a jövőre nézve irányadók.

    A Tisztaszívás szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Tisztaszívás nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

    Személyes adatok: A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
     
    A Tisztaszívás a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezésed hiányában a megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

 

Panaszkezelési tájékoztató

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszunkat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetőjének. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és azt 30 napon belül a vásárló részére elküldeni.

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

 
A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

 

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
   
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
   
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
   
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:
panaszrendezes.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU