ADATVÉDELEM (GDPR)

ADATVÉDELEM (GDPR)

Adatvédelem (GDPR)

Portech Hygiénia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7630 Pécs, Barázda utca 58.),
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapjain (www.tisztaszivas.hu) történő adatkezelésre terjed ki.
Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: http://www.tisztaszivas.hu/oldal/adatvedelem

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Definíciók

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval;

20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt,
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék),
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének
vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás
neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul
(a továbbiakban: reklám).


Alapelveink
 
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3. Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.
5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen
a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
7. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
8. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.


Adatok általunk történő kezelése

1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. A kezelt adatok köre: Felhasználói név, e-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, születésnap,
telefonszám, postai cím, cégnév, cég adószáma, cég székhelye, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

3. Az adatok módosításának lehetősége: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a
weboldalon: E-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, telefonszám, postai cím, cégnév, cég adószáma, cég székhelye.

4. Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

5. A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton a 7630, Pécs Barázda u. 58. címen,
- e-mail útján a info@tisztaszivas.hu e-mail címen.
 
6. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.

7. Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

8. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

9. Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata,
pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait,
kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

10. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag feltétlenül szükségesek.

11. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a
Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.

12. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem
szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

3. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

4. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a
honlap látogatásának befejezéséig tart.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására
és a látogatók nyomon követése.

6. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.
Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

7. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével
végzi Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek
elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot
továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos
azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

8. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége
van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.

9. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának
céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.


Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről.
Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez
szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival
nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben
lévő linkre kattintva.

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Adattovábbítás

1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

2. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. Az adattovábbítás célja: A szállítás lebonyolítása.

4. A továbbított adatok köre szállítás esetén: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

5. Az adattovábbítás célja: Online fizetés lebonyolítása.

6. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám,
tranzakciós jogcím, tranzakciószám, tranzakciós összeg.

7. Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk szállítás esetén:
 

Cégnév: Express One Hungary Kft
Székhelye: 1239 Budapest, Európa út 12.
E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu
Telefon: 06/1 8 777 400, 06/1 8 777 444
Webcím: www.expressone.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-980899

 
 
Adatbiztonság

1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása
érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága,
teljessége, hogy változatsága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.

3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése
érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

5. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről
a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa,
és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez,
szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.


Tájékoztatás az adatkezelésről

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes
adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

4. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
5. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.

7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti,
30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Jogorvoslat
 
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu